آیروسل

موضوعات آزاد برای دانش بیشتر

کاربرد آیروسل سیستم های اطفاء حریق

سیستم آیروسل، محصول Fireaway، دو کاربرد اصلی دارد. اولین استفاده از آن به عنوان یک سیستم سیل عمومی و بعداً به عنوان یک سیستم اطفاء حریق برای استفاده محلی بود.

برای اینکه سیستم هوای نصب شده به طور کامل اشباع شود، آیروسل های اطفاء حریق مشخص شده باید در یک فضای ثابت نصب شوند.

سیستم های هوای متراکم جایگزین مناسبی برای سیستم های اطفاء حریق هالون 1301 و سیستم های اطفاء حریق دی اکسید کربن فشار بالا و حتی گاهی اوقات برای سیستم های دی اکسید کربن گالاکتوز یا سیستم های آبرسانی هستند.

یکی از دلایل این تغییر میزان آیروسل مورد نیاز است، زیرا برای اطفاء حریق به مقدار کمتری آیروسل در هر متر مکعب نیاز است. برای توضیح بهتر کاربرد کم آیروسل، آن را با دو سیستم گازی یا هالون مقایسه می کنیم. مقدار آیروسل نسبت مصرف 0.1 و 0.2 نسبت به دو عامل دیگر دارد.
۰ ۰